Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


09 - 03 - 2017 - Van de gemeente: notitie inzake gaswinning en de activiteiten daaromheen.


MEMO

Zaaknummer: 50801

Aan: Leden van de raad

Van: Frans Veltman

Namens: College b en w

Datum: 25 januari 2017

Onderwerp: Informatie stand van zaken activiteiten rondom gaswinning

Afschrift: -

 

Geachte leden,

 

Met deze memo willen wij u informeren over de ontwikkelingen in het dossier gaswinning in onze

gemeente en de stand van zaken op dit moment. De aanleiding daartoe is dat Vermilion nieuwe

informatie heeft gedeeld met en vragen heeft gesteld aan onze gemeente over activiteiten rondom

gaswinning. Op 2 december 2015 bent u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken zoals

deze destijds aan de orde was. Deze memo zoals nu voorligt, geeft in chronologische volgorde een

weergave van de ontwikkelingen vanaf 2 december 2015 tot aan heden. In bijlage 1 treft u tevens

een chronologisch overzicht aan over de ontwikkelingen rondom gaswinning in de provincie Fryslân

en gemeente Súdwest-Fryslân.

 

De stand van zaken in november 2015 was de volgende:

 

Op 22 april 2015 heeft de gemeenteraad van De Friese Meren besloten aan te sluiten bij het

standpunt van Provinciale Staten van Fryslân conform de aangenomen motie over gaswinning.

Tevens is uitgesproken dat, vooruitlopend op de doorwerking van de motie in provinciaal beleid met

betrekking tot gaswinning, geen medewerking wordt verleend aan proefboringen en gaswinning

met de daarbij behorende werkzaamheden.

In de periode na deze datum tot op heden heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. geen contact

meer opgenomen met onze gemeente. In september 2015 hebben wij een aanvraag vergunning Nbwet 1998 voor het project Seismisch onderzoek plangebied Zuid-Friesland in de Natura 2000-

gebieden Oudegaasterbrekken, Fluessen e.o. Sneekermeergebied en Witte en Zwarte Brekken van

het Ministerie van EZ ontvangen. De mogelijkheid bestond om hiertegen een zienswijze in te dienen.

Deze is bij brief d.d. 27 oktober 2015 ingediend. Tevens is door de gemeente Súdwest-Fryslân een

zienswijze ingediend.

 

De provincie moet nog invulling geven aan de motie. Hierin zijn tot op heden geen ontwikkelingen

geweest.

 

Overzicht ontwikkelingen 2 december 2015 tot heden

 

Maart 2016: Onze zienswijze d.d. 27 oktober 2015 tegen de Nbwet-vergunning seismisch

onderzoek Zuid-Friesland is niet overgenomen en op 26 maart 2016 is de Nbwet-vergunning

verleend voor het seismologisch onderzoek.

 

April 2016: op dinsdag 19 april 2016 is onder ander door gedeputeerde M. Schrier en VFG

portefeuillehouder het Fries Manifest inzake gas- en zoutwinning in Den Haag aangeboden aan de

vaste Kamercommissie EZ. Dit manifest is ook door ons ondersteund. Deze is ook bekend gemaakt

aan PS van Fryslân op 19 april 2016.

 

Voorop gesteld dat onze gemeente zich heeft uitgesproken geen medewerking te verlenen aan

proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden (raadsbesluit 22 april 2015).

September 2016: In juli 2016 hebben wij van Vermilion een verzoek ontvangen om een afspraak te

maken over de actuele stand van zaken. Dit gesprek heeft op 5 september 2016 plaatsgevonden.

 

Daaruit kwam het volgende naar voren:

Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion

Deze is klaar voor ondertekening door Vermilion, Wetterskip en Provincie en afgestemd met de

commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle

gaswinlocaties van Vermilion. Onze gemeente is daarin geen ondertekende partij en is ook niet

betrokken door provincie en Vermilion bij de discussie over afronding van deze overeenkomst.

Op 5 oktober 2016 is deze overeenkomst ondertekend (zie ook http://www.bodemdalingfryslan.nl/commissie/). Deze overeenkomst gaat overigens alleen in op

bodemdaling, niet op het aspect aardbevingen.

 

Coalitieakkoord/PS-motie

De PS-motie is niet verwerkt in de Verordening Romte; gaswinning is een nationaal belang en een

bevoegdheid van het Rijk. De motie wordt wel betrokken bij het opstellen van de provinciale

Omgevingsvisie.

 

Standpunt gaswinning De Fryske Marren.

Dit is ongewijzigd ten opzichte van het standpunt van 22 april 2015. Dit betekent geen

medewerking te verlenen aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende

werkzaamheden (raadsbesluit 22 april 2015).

Voorgenomen plannen Vermilion

 

Vermilion is van plan om in de periode 2018-2020 seismologisch onderzoek te verrichten in onze

gemeente.

 

November en december 2016: Naar aanleiding van het gesprek hebben wij gevraagd om

concretere stukken aangaande de voorgenomen plannen. Deze zijn toegezonden op 17 november

2016 (actuele projectplannen in relatie tot De Fryske Marren) en 5 december 2016 (planologische

aspecten). Deze stukken zijn door Vermilion mondeling toegelicht op 19 december 2016 en een

gecorrigeerde versie van de stukken van 5 december 2016 hebben wij op 19 december 2016

ontvangen. U treft deze stukken aan in bijlage 2 en 3 bij deze memo.

 

Deze stukken zijn wij voornemens voor te leggen aan een extern juridisch adviesbureau/adviseur

om te beoordelen of de inhoud daarvan correct is. Op het moment dat wij deze beoordeling

ontvangen zullen wij uw raad verder informeren over de betekenis van de inhoud van deze stukken

en het daarop te verwachten vervolg. Tevens wordt dit bezien in samenhang met de wijzigingen in

de Mijnbouwwet en de betekenis daarvan voor de rol en bevoegdheden van de gemeente (raad en

college van b en w).

Ook gaf Vermilion aan in januari 2017 een gesprek te willen in voorbereiding op de aanvraag

omgevingsvergunning voor het seismologisch onderzoek in onze gemeente.

Op 23 december 2016 heeft het college van b en w nog een zienswijze verzonden in het kader van

de ontwerp Structuurvisie ondergrond.

In deze Structuurvisie wordt onder meer ingegaan op het rijksbeleid ten aanzien van gaswinning

Deze zienswijze en de visie zijn al eerder aan u ter kennisgeving toegestuurd.

  Terug